Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenia dla Koordynatorów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Członków Gminnych Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Pracowników Socjalnych, Kuratorów Sądowych, Pedagogów Szkolnych, Nauczycieli.

Szkolenia, w zależności od zakresu (programu szkolenia) mogą być 2-3 dniowe. Miejscem szkolenia w zależności od formy (stacjonarnej lub wyjazdowej) może być siedziba zamawiającego lub Ośrodek zaproponowany i uzgodniony z zamawiającym.

Program szkolenia (trzydniowego):

I. Wiedza na temat choroby alkoholowej.

 • Istota choroby alkoholowej i narkomanii.
 • Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.
 • Współuzależnienie jako dysfunkcji.
 • Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i jego rodziną.
 • Kontakt z klientem i rodziną - warsztaty.
 • Nawroty w chorobie alkoholowej.
 • Diagnoza osoby uzależnionej.
 • Jak skutecznie motywować do leczenia?
 • Interwencja kryzysowa.

II. Przemoc w rodzinie.

 • Przemoc – definicje i czynniki sprzyjające występowaniu zjawiska.
 • Mechanizmy powstawania przemocy.
 • Praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.
 • Interwencja kryzysowa.

III. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Istotne zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. (stan prawny na dzień 14 wrzesień 2010 r.).
 • Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Budowanie własnych modeli działań Miejskich/Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji na temat w/w szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 24 266 96 09

Facebook