O Nas

SKŁAD ZESPOŁU REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Jesteśmy zespołem z ponad 20-letnim doświadczeniem realizującym działania profilaktyczne w większości województw na terenie Polski. W niektórych miastach i gminach często są to działania wieloletnie i całościowe, dzięki czemu można dokonywać analizy zmian zachodzących na danym terenie.

Wszyscy członkowie zespołu systematycznie biorą udział w szkoleniach co umożliwia im ciągły rozwój, oraz doskonalenie umiejętności pomagania innym. Są również członkami „Niebieskiej Linii”„Pomarańczowej Linii”.

Lech Gwiaździński

Lech Gwiaździński

Lider zespołu, profilaktyk, certyfikowany terapeuta uzależnień, praktyk neurolingwistycznego programowania Instytutu NLP w Warszawie, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarą przemocy w rodzinie), Szkoły Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych STRATEGIA Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Współautor programów profilaktycznych m.in. „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą” oraz autor warsztatu „Przebijanie głową muru”. Pełnił dyżury w Punktach Konsultacyjnych w Wyszogrodzie, Młodzieszynie, Łącku, Starej Białej, Starych Proboszczewicach i MONAR Płock, Punktach Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową w Brudzeniu Dużym, Małej Wsi, Radzanowie, Punkcie Terapeutyczno – Konsultacyjnym w Bodzanowie oraz Punkcie Konsultacyjnym Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku. W ramach programu „Wspieranie zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnień” prowadzi konsultacje dla pracowników PKN ORLEN S.A. i obsługuje Infolinię Centrum Medycznego MEDICA. Od kilku lat jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie. Obecnie pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Grażyna Rutkowska

Grażyna Rutkowska

Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Programu Rozwoju Osobowego tegoż Instytutu. Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych NOE, DEBATA, KOREKTA i innych. Współautorka kilku warsztatów i programów profilaktycznych m.in. „Radość bez złości”, „Życie w zgodzie i radości”. Szkoli realizatorów programu profilaktycznego CUKIERKI. Pedagog, profilaktyk specjalista ds. uzależnień.

Jest autorką programów profilaktycznych „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą” oraz współautorem warsztatu „Przebijanie głową muru”. Pełniła dyżury w Punktach Konsultacyjnych w Młodzieszynie, Wyszogrodzie, Małej Wsi, Łącku i MONAR Płock. Obecnie pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W ramach programu „Wspieranie zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnień” prowadzi konsultacje dla pracowników PKN ORLEN S.A. i obsługuje Infolinię Centrum Medycznego MEDICA.

Andrzej Rakowski

Andrzej Rakowski

Pedagog kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia magisterskie na AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.) Uczestnik seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” organizowanego przez fundację ETOH oraz zajęć wykładowo - warsztatowych „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie”.

Realizator programów profilaktycznych NOE, DEBATA, KOREKTA oraz szkoleń i warsztatów dla pedagogów, nauczycieli i rodziców. Uczestnik szkolenia „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” zorganizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne. Pełnił dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową w Małej Wsi.

Obecnie dyżuruje w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Marta Rutkowska

Marta Rutkowska

Pedagog, arteterapeutka, kulturoznawca z wykształcenia.

Ponad 20 lat doświadczenia w pracy teatralnej. Założycielka istniejącego prawie 10 lat Teatru BEZ VAT. Aktorka związana w przeszłości projektami artystycznymi m.in. z Teatrem Ósmego Dnia. Od wielu lat prowadzi autorskie warsztaty interdyscyplinarne. Trener głosowy. Solistka i członkini Chóru Czarownic. Realizuje projekty muzyczne z t.pickerem czyli Tomaszem Wróblewskim z Poznania (m.in. jest wokalistką zespołu UNDERTAPE).

W centrum Concordia Design koordynuje Dział KIDS – realizując m.in. Festiwal Designu i Kreatywności dla dzieci (link). Prowadziła zajęcia w Collegium da Vinci w Poznaniu na Studium Podyplomowym dla instruktorów teatralnych. Certyfikowana specjalistka terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie).

Przez wiele lat współpracowała z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień (m.in. Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu, Stowarzyszeniem MONAR oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach).

Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych NOE, DEBATA, KOREKTA i innych. Szkoli realizatorów programu profilaktycznego CUKIERKI.

Adam Piątek

Adam Piątek

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (resocjalizacja i profilaktyka społeczna).

Realizator programów profilaktycznych dla młodzieży m.in. NOE, DEBATA, KOREKTA, CUKIERKI oraz warsztatów i szkoleń dla pedagogów, nauczycieli i rodziców.

Uczestnik szkolenia „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” zorganizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne.

Kinga Tomasik

Kinga Tomasik

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, kierunek Praca Socjalna, specjalność Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

Obecnie studentka kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Wychowawca wypoczynku oraz opiekun podczas koloni dla dzieci.

Współorganizator zabaw integracyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na ternie Gminy Sierpc. Realizator programów profilaktycznych „Debata”, „Cukierki” i in.

Klaudia Sobczak

Klaudia Sobczak

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, kierunek pedagogika sądowa z mediacją.

Obecnie studentka kierunku pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami terapii na Uniwersytecie Łódzkim.

Wychowawca wypoczynku, posiada certyfikat podniesienia kwalifikacji pedagogicznych i edukacji plastycznej dzieci.

Realizator programów profilaktycznych dedykowanych dla dzieci i młodzieży.

Weronika Zyznowska

Weronika Zyznowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Praca socjalna - licencjat.

Obecnie studentka w/w Uniwersytetu – studia uzupełniające, kierunek Pedagogika.

Realizator programów profilaktycznych dedykowanych dla dzieci i młodzieży.