Program profilaktyczny "SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH". Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstał program profilaktyczny pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania. Program oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” porusza tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Obecna wersja programu1 jest jego udoskonaloną formą poddaną ewaluacji w celu umieszczenia go w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2-3 godziny lekcyjne
Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych

1 Jesteśmy jednym z trzech zespołów w Polsce posiadających uprawnienia do realizacji poszerzonej i udoskonalonej wersji programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” z 2019 roku.

Facebook