“Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych” – szkolenie stacjonarne.

SESJA INTERWENCYJNO – SZKOLENIOWA DLA WŁAŚCICIELI I PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
(wypis z opracowania K. Wojcieszka z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – bez prawa kopiowania i rozpowszechniania, wyłącznie do użytku wewnętrznego).

W nowoczesnej profilaktyce coraz częściej dochodzi do głosu metoda utrudniania dostępności do alkoholu dla tych grup osób, które odnoszą szkody z tytułu jego używania czy nadużywania. Budowanie systemu ekonomiczno-społecznego, który utrudnia dostęp do alkoholu jest „strategią z wyboru”. Okazuje się, że takie czynniki, jak: ceny, gęstość sieci sprzedaży, warunki obrotu, ograniczenia administracyjne są na dziś o wiele skuteczniejsze w rzeczywistym obniżeniu spożycia niż metody perswazyjne. Dotyczy to zwłaszcza takich grup jak: młodzież, wybrane zawody, kobiety.

Jednocześnie metody te nie są popularne ze względu na skojarzenia z przemocą państwa, uciskiem władzy. Inną przeszkodą w stosowaniu tego rodzaju zaleceń jakim jest np. zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim jest „subkultura picia” – charakterystyczny zespół obyczajów, przekonań, przeświadczeń i kulturowych przekazów związanych ze społecznie akceptowanym piciem, jako częścią codziennej kultury.

Bardzo często mamy do czynienia ze stosunkowo niskim poziomem kompetencji interpersonalnych u sprzedających, choć w sumie mogą one być nieco wyższe niż ogółu populacji gdyż sprzedawcy pracują w gruncie rzeczy z ludźmi, a nie z towarami.

Celem szkolenia jest spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy i występujący w roli sprzedawców właściciele podjęli praktykę polegającą na:

 • zwróceniu uwagi na wiek klientów usiłujących kupić alkohol
 • po powzięciu podejrzeń co do braku uprawnień (niepełnoletność) odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.

Sytuacja taka jest dla sprzedawcy czasami emocjonalnie trudna gdyż:

 • wymaga dodatkowych czynności w postaci koncentracji uwagi na wielu klientach
 • stawia wobec możliwości nieprzyjemnych reakcji klientów na odmowę sprzedaży
 • wymaga umiejętności egzekwowania swoich praw do odmowy („asertywność”)
 • stanowi swoisty „węzeł emocjonalny” (np. jednym ze skutków odmawiania jest autointerwencja wobec samego siebie w sytuacjach ewentualnego nadużywania)
 • zmusza sprzedającego do zaakceptowania trudnej zasady „człowiek przed zyskiem”

Wszystkie te uwagi mają na celu wskazanie na kilka ważnych elementów szkolenia:

 • dostarczenie elementarnej wiedzy, jako części motywacji
 • przedstawienie zarysu rozwiązań możliwych konfliktów wewnętrznych związanych z przenikaniem ról (np. roli rodzicielskiej z rolą sprzedawcy)
 • praca nad ograniczoną zmianą własnych postaw uczestników wobec używania alkoholu
 • ćwiczenia praktycznego nabycia podstawowych umiejętności (rozpoznawania wieku, rozmowy z klientem, odmowy).

Po przeprowadzonym szkoleniu zamawiający otrzymuje sprawozdanie z jego realizacji.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

Czas trwania szkolenia: 2 – 2,5 godziny
Liczba uczestników: ok 25 osób
Liczba realizatorów: 2 osoby

Facebook