Raport Diagnostyczny - diagnoza obejmująca podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkomanią i przemocą na obszarze gminy/miasta w danym roku.

Opracowany przez Ośrodek raport ma charakter diagnozy obejmującej podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotykami oraz przemocą na obszarze miasta w danym roku. Na podstawie zebranych danych i informacji scharakteryzowana zostaje skala zjawisk i problemów w mieście w postaci rzeczowego materiału analitycznego zawierającego opis aktualnego stanu rzeczy. Dokonana jest analiza zmian zachodzących w okresie od ostatnio przeprowadzonych badań (poprzedni raport) do chwili obecnej oraz porównanie (w miarę możliwości) z innymi badaniami dokonanymi na danym terenie jak i z danymi ogólnopolskimi[1].

Raport zawiera podstawowe informacje nt.: rynku alkoholowego, zdrowia, nikotynizmu oraz alkoholizowania i narkotyzowania się młodzieży, przemocy i agresji, przestępczości, opieki społecznej. Przedmiotem raportu są także postawy i opinie mieszkańców miasta nt.: wiedzy o problemach alkoholowych, konsekwencjach wynikających z jego nadużywania, narkomanii i podstawowych problemów lokalnej społeczności.

Badania przeprowadzamy na terenie miasta. Objęta nimi jest losowa próba osób dorosłych oraz uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich. Zadawanych jest ogółem około 150-180 pytań, na które odpowiedzi są w większości przedstawione w postaci wykresów i tabel wraz z komentarzami lub wnioskami. Ponadto staramy się uzyskać dane od szeregu instytucji: Policji, Placówki Służby Zdrowia, Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i innych.

Przykładowy zakres Raportu Diagnostycznego
1. Określenie obszaru i narzędzi badawczych.
2. Charakterystyka miast.
3. Dane szacunkowe.
4. Planowanie działań w oparciu o szacunkową diagnozę problemu.
5. Oszacowanie rynku alkoholowego w mieście.
6. Alkohol w mojej okolicy.
7. Podstawowe problemy miasta w ocenie mieszkańców.
8. Alkohol wśród młodzieży.
9. Narkotyki wśród młodzieży.
10. Nikotynizm wśród młodzieży.
11. Przemoc i agresja a młodzież.
12. Nauczyciele i ich spojrzenie na problem alkoholowy w szkołach.
13. Problemy alkoholowe w rodzinie.
14. Dorośli wobec przemocy.
15. Alkohol a przestępczość.
16. Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni, Urzędu Miasta, Urzędu Pracy itd.
17. Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych.
18. Planowanie działań.
19. Podsumowanie i wnioski.
20. Załączniki.

Cena raportu zależy od zakresu i obszaru badań.

[1] J. Sierosławski: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Warszawa 2011 r. Dr J. Sierosławski jest długoletnim pracownikiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który prowadzi na terenie Polski wieloletni program badawczy ESPAD. Badania są prowadzone od 1995 r. i powtarzane co 4 lata.