Raport Diagnostyczny Problemów Uzależnień Behawioralnych i Cyberprzemocy dla Miasta i Gminy Swarzędz

Raport Diagnostyczny Problemów Uzależnień Behawioralnych i Cyberprzemocy dla Miasta i Gminy Swarzędz

Z dniem 1 styczna 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące programów wychowania w trzeźwości oraz programów przeciwdziałania narkomanii. Samorządy gminne zostały zobowiązane przyjąć, nie później niż do 31 marca 2022 roku, wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednocześnie na mocy ustawy Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Opracowanie w tak szybkim terminie nowych wspólnych programów bez przeprowadzenia wcześniejszej diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych było nie lada wyzwaniem. Należy przyznać, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom opublikował i udostępniło gminom dane ogólnokrajowe związane z uzależnieniami behawioralnymi, jednak nie były to diagnozy lokalne.

Miasto i Gmina Swarzędz jest bardzo bliska naszemu sercu ze względy na przeniesienie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na jej teren do miejscowości Bogucin. Tutaj też zaczęliśmy realizować programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. W wyniku tych działań byliśmy w stanie „na szybko” opracować „Raport Problemów Behawioralnych i Cyberprzemocy”. Jest to jednak dość skromne opracowanie nie obejmujące całej populacji uczniów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Obejmuje on jedynie grupę uczniów klas VIII trzech szkół podstawowych.

Wyniki:

  • w badanej grupie 15,8% uczniów, według przeprowadzonego testu dr Kimberly Youngi jest uzależnionych od Internetu a 23,3% ma niebezpieczną skłonność do uzależnienia,
  • dziewczęta wykazały znacznie większe predyspozycje w kierunku diagnozy uzależnienia od Internetu niż chłopcy,
  • prawie co piąta osoba (18,4%) była ofiarą rozpowszechniania przez Internet kompromitujących ją materiałów,
  • ponad 43,0% badanych doświadczyło za pośrednictwem Internetu lub SMS-ów wulgarnego wyzywania, straszenia czy ośmieszania,
  • ponad 12,6% uczniów było ofiarą podszywania się pod nich w Internecie,
  • jeśli chodzi o cyberprzemoc odsetki wyników dla dziewcząt są zbliżone do odsetków wyników dla chłopców,
  • co piąty uczeń (21,2%) deklaruje, że potrzebuje pomocy dla siebie, bliskiego lub znajomego w problematyce uzależnień behawioralnych lub cyberprzemocy.
Facebook