Program profilaktyczny „PIŁEŚ - NIE JEDŹ”

Program profilaktyczny „Piłeś – nie jedź” powstał na bazie materiałów informacyjno – edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia pod hasłami „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą”. W ramach kampanii dla wszystkich gmin w Polsce zostały przygotowane materiały pomocne przy planowaniu i wdrażaniu lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach1. Ważnym elementem w opracowaniu programu były także doświadczenia i informacje zwrotne od młodzieży z realizacji programu profilaktycznego autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka pt. „Korekta”.

„Piłeś – nie jedź” to program profilaktyczny z zakresu edukacji. Warsztat oprócz przekazania podstawowych informacji na temat szkodliwości picia alkoholu ma m.in. za zadanie zapobieganie używaniu alkoholu i zażywaniu innych substancji psychoaktywnych przez osoby kierujące pojazdami, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.

Cele programu:

  • przekazanie informacji na temat skali zjawiska nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego,
  • przekazanie informacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu,
  • pogłębienie wiedzy na temat alkoholu i jego szkodliwości m.in. wpływu na funkcjonowanie kierowcy i jego sprawność psychofizyczną,
  • ukazanie młodzieży niewidocznych strat rozwojowych dotyczących zwłaszcza kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy,
  • zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”,
  • nauka właściwych sposobów reagowania w sytuacjach ryzykownych (odmawianie jazdy z osobą pod wpływem alkoholu, przekonanie kierowcy aby nie siadał za kierownicą),
  • wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych, wychowawców.

Metody pracy:
Wszystkie metody mogące wzmocnić działanie poszczególnych strategii: burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dialogowanie, mini - wykłady.

Co jest potrzebne do realizacji:

  • tablica,
  • długopisy dla młodzieży,
  • rzutnik multimedialny.

Dla kogo jest przeznaczony?: uczniowie klas III i IV szkół ponadpodstawowych
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

1 „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Przewodnik dla samorządów do realizacji działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach” Instytut Łukasiewicza Warszawa – Kraków 2014.

Facebook