Profilaktyka w gminie Szerzyny

W dniach 21-22 października w trzech Zespołach Szkół na terenie gminy Szerzyny. W klasach szóstych szkół podstawowych i pierwszych gimnazjów był realizowany program „Debata” natomiast w klasach drugich i trzecich gimnazjalnych program „NOE”.

Program „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,2

Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Podczas programu stosowano metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływała na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu były świadectwa osoby uzależnionej i współuzależnionej DDA, które likwidują stereotypy i wykształca empatię. Prawie 73% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 80% chce bawić się na trzeźwo a 61% podaje, że jest abstynentem. Wyniki te są budujący. Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,4 Jako doświadczony zespół stwierdzamy, że: młodzież w gminie Szerzyny pozytywnie wyróżnia się pod względem abstynencji i dążenia do trzeźwego życia na tle innych grup.”

Zobacz opis i galerię z Zespołu Szkół w Ołpinach

Facebook