Szkolenie „POWSTRZYMAĆ PRZEMOC” – szkolenie dla: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych, policjantów, oraz innych grup zawodowych dotyczące problemu przemocy w rodzinie.

Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów służb patrolowych, dzielnicowych, pielęgniarek środowiskowych, pracowników MOPS-u i punktów konsultacyjnych.

Celem szkolenia jest:
1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej.
2. Przekazanie podstawowych informacji na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
3. Uświadomienie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie.
4. Rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy.
5. Dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.
6. Budowanie zespołu interdyscyplinarnego w środowisku lokalnym.

Program szkolenia.
1. Wiedza na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej.

  • Rodzaje, cykle i podstawowe wiadomości na temat przemocy domowej.
  • Osoba dorosła doznająca przemocy w rodzinie.
  • Dziecko ofiarą przemocy.

2. Uświadomienie włsnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie.

3. Rozwój i poszerzenie umiejęności niezbęnych w pracy z osobami uwikłnymi w przemoc.

  • Podstawy TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiąznia).
  • Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy.

4. Interwencja kryzysowa, procedura Niebieskiej Karty.

5. Budowanie lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy.

Facebook