Program profilaktyczno - terapeutyczny „ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Dzieci w rodzinach patologicznych często spotykają się z niewerbalnym komunikatem „nie czuj”, rzadko odczuwają pozytywne emocje, są one najczęściej gaszone przez to, co dzieje się w domu. Pojawia się też pułapka „nie mów” o swoich problemach i uczuciach. Rodzice z tych rodzin nie dają dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, zawodzą ich zaufanie stwarzając kolejną pułapkę „nie ufaj”. Istnieje więc ryzyko, że młody człowiek wniesie w dorosłe życie bagaż wewnętrznych przekonań „nie czuj, nie mów, nie ufaj”, które uniemożliwią mu rozwój osobisty, szczęśliwe życie i partnerskie stosunki z innymi ludźmi. Celem programu jest ograniczenie działania tych pułapek.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI:

  • Część I – zawiera ćwiczenia i zabawy integracyjne wzmacniające poczucie podmiotowości i akceptacji w grupie, a także wprowadzające pogodną atmosferę
  • Część II „Odczuwaj” – ma na celu werbalizację stanów emocjonalnych, podkreśla wpływ uczuć na zachowanie i rolę pozytywnego nastawienia
  • Część III – „Mów” – prowadzi do budowania postawy otwartości, zlikwidowania lęku przed mówieniem o sobie, opanowania umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
  • Część IV – „Ufaj” – obejmuje ćwiczenia dotyczące prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania i wiary w siebie.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, rysunek, praca w małych grupach. Wszystkie te metody wpływają na przyswajanie przekazywanych treści przez przeżywanie, a nie bierne słuchanie. Spotkania są tak prowadzone, aby młodzież samodzielnie wysnuwała wnioski.

WALORY PROGRAMU
Program stanowi łagodną i wzmacniającą formę w etapie przejściowym między dostrzeżeniem problemu a skorzystaniem z pomocy formalnych grup wsparcia. Młodzież uczestnicząc w programie „Odczuwaj, ufaj, mów” ma szansę uzyskać wiedzę i wsparcie, a przede wszystkim przełamać bariery , co ułatwia korzystanie z regularnej pomocy terapeutycznej.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY ?
Program jest przeznaczony dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym. Program może być kontynuacją spotkań dla młodzieży, która uczestniczyła w różnego rodzaju programach profilaktycznych i poprosiła o pomoc w związku z problemem występującym w rodzinie. Program może być również proponowany na obozach terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych i klubach gromadzących młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.

CZY PROGRAM MOŻNA MODYFIKOWAĆ ?
Program może być modyfikowany co do zakresu merytorycznego, ilości i czasu trwania spotkań w zależności od potrzeb grupy i uzgodnień z zamawiającym. Dotyczy to szczególnie realizacji zamiejscowych. Pełna wersja programu w wydaniu stacjonarnym to 10 spotkań dwugodzinnych.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI ?

  • telewizor, magnetowid
  • tablica
  • kartony
  • długopisy, pisaki dla młodzieży

Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

Facebook