Program profilaktyczny „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ – ALKOHOL, INTERNET”

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata. Do takich zagrożeń należą: przedwczesna inicjacja alkoholowa, uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc. Problemy te są wynikiem gwałtownych zmian cywilizacyjnych m.in. rozwoju i upowszechnieniu sieci internetowej.

Program spełnia założenia profilaktyki uniwersalnej. W programie szczególny nacisk położono na wzmacnianie poczucia własnej wartości, mówienia o sobie, umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji i bezpieczeństwa.

Podstawowe cele programu to:

 • Edukacja w zakresie przedwczesnej inicjacji alkoholowej, zagrożeń i skutków wynikających z zażywania tego typu środka zmieniającego świadomość.
 • Uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych takich jak komputer, Internet.
 • Edukacja dzieci w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się Internetem.
 • Dostarczenie uczniom wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystania z sieci.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w sieci.
 • Tworzenie kodeksu bezpiecznego posługiwania się Internetem.
 • Wypracowanie zasad zdrowego i bezpiecznego życia, zachęta do świadomego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego.

Metody pracy:

 • Praca w grupach (zajęcia warsztatowe),
 • Drama,
 • Mini wykład,
 • Burza mózgów.

Przeznaczenie: uczniowie III - IV klas szkoły podstawowej
Liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2 godz. lekcyjne

Facebook