Działania profilaktyczne w Mławie

W dniach 13 - 15 maja 2014 roku realizowaliśmy w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Mławy programy profilaktyczne „Debata” i „NOE”.

W programie „Debata” uczestniczyli uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Program porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,4

Program profilaktyczny „NOE” porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Program pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Podczas programu stosowano metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływała na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu były świadectwa osoby uzależnionej i współuzależnionej DDA, które likwidują stereotypy i wykształca empatię.

Na początku programu uczniowie brali udział w losowaniu oraz scenkach które ukazały prawdę o chorobie alkoholowej. Na zakończenie programu młodzież odpowiedziała poprzez anonimowie głosowanie na pytanie „Czy wyobrażasz sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających” oraz wypełniła ankietę końcową i oceniła program. Ponad 68% młodzieży biorących udział w programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 70% chce bawić się na trzeźwo a 50% podaje, że jest abstynentem. Wyniki te są budujące. Jako doświadczony zespół stwierdzamy, że: młodzież w Mławie pozytywnie wyróżnia się pod względem abstynencji i dążenia do trzeźwego życia na tle innych grup.

Facebook