Działania profilaktyczne w Gminie Manowo

Na początku czerwca 2014 roku profilaktycy z naszego ośrodka przeprowadzili cykl działań profilaktycznych w gminie Manowo k/Koszalina. Działania te objęły całą populację młodzieży i dzieci gimnazjum, szkół podstawowych oraz przedszkoli. Realizowaliśmy programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, przemocy domowej oraz przemocy i agresji w szkole.

Dzieci i młodzież objęto programami profilaktycznymi: „Cukierki”, „Radość bez złości”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata” „Potrafię być sobą”, „Życie w zgodzie i radości” „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” oraz „NOE”.

Program „Cukierki” oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Celem programu jest kształtowanie dystansu i ostrożności wobec obcych dorosłych, uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój, przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych. Adresatami programu byli uczniowie nauczania początkowego.

Niezależnie od wieku, w każdym z nas, ukryty jest agresor. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym jest bardzo intensywny pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie jest ono bardzo plastyczne i podatne na wychowawcze oddziaływanie. Umiejętności jakie dzieci i młodzież powinny nabyć, żeby nauczyć się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadawalające kontakty z innymi ludźmi należy więc wpajać od najmłodszych lat, aby przejście do nowych obowiązków było miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się z nauką, zabawą i poznawaniem. Taką propozycją spełniającą powyższe warunki jest program „Radość bez złości”. Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,7

Program profilaktyczny „Tajemnica zaginionej skarbonki” oparty jest na animowanym filmie o tym samym tytule. Film ten jest uniwersalnym przekazem treści profilaktycznych, który można wykorzystywać w odniesieniu do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli). Autorami programu są specjaliści ze stowarzyszenia „Alternatiff” w Warszawie. Obecna wersja programu powstała w wyniku doświadczeń z realizacji w/w programu, jego udoskonaleń i wprowadzania najnowszej wiedzy na temat profilaktyki uzależnień przez realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

Podstawowe cele programu to:

  • przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne).
  • nauka zachowań asertywnych, trening umiejętności mówienia NIE!
  • kształtowanie umiejętności trostrongski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

Młodzież oceniła program na 5,0

Program „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Młodzież oceniła program na 5,1

Program „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” początkowo realizowany był w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Obecnie cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Głównym celem programu jest uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (telewizja, komputer, Internet, gry hazardowe, przemoc, sekty itd.). Program składa się z pięciu etapów które umożliwiają osiągnięcie założonych przez realizatorów celów. Ważnym elementem końcowym programu jest zachęcenie młodzieży do świadomego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego. Młodzież oceniła program na 5,6

Program profilaktyczny „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” porusza problematykę tzn. „dopalaczy” które posiadają właściwości psychoaktywne zbliżone do działania narkotyków oraz innych środków odurzających. Program uświadamia młodzieży zagrożenia wynikające z ich korzystania a także rozbija mity na ich temat. Ankieta przeprowadzona podczas realizacji programu umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat tzn. „dopalaczy” i innych środków zmieniających świadomość. Stanowi ona wsparcie diagnostyczne dla pedagogów szkolnych i wychowawców. Młodzież oceniła program na 5,0

W programie profilaktycznym „Potrafię być sobą” oprócz podstawowej wiedzy na temat uzależnień, narkotyków i alkoholu główny nacisk skierowany jest na trening zachowań, które pozwolą uczniom spokojnie, stanowczo, skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji. Program uczy praktycznego stosowania kilkunastu technik zachowań asertywnych: „zdarta płyta”, „zasłona dymna”, „asertywne uznanie błędu”, „kompromis”, „wypytywanie o strony ujemne”, „wypytywanie o strony dodatnie” i inne. Młodzież oceniła program na 5,1

Program „Życie w zgodzie i radości” uczy młodzież budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje zdolności rozpoznawania w sobie uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji. Młodzież w trakcie zajęć uczyła się jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy domowej oraz przemocy i agresji w szkole. Na zakończenie programu uczniowie wypełnili ankietę oceniającą i odpowiedzieli anonimowo na pytania co umożliwiło nam przeprowadzenie wstępnej diagnozy problemu przemocy i agresji wśród uczestników programu. Młodzież oceniła program na 5,2

Programem profilaktycznym „NOE” objęto uczniów całego gimnazjum. Program porusza problematykę alkoholizmu w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Prawie 76% młodzieży biorących udział wnbsp;gminie Manowo k/Koszalina. Działania te objęły całą populację młodzieży i programie zadeklarowała, że wyobraża sobie swoje życie bez alkoholu i innych środków odurzających; 64% chce bawić się na trzeźwo a 59% podaje, że jest abstynentem. Wyniki te są budujący. Jak doświadczony zespół stwierdzamy, że: młodzież z Gimnazjum w Manowie pozytywnie wyróżnia się pod względem abstynencji i dążenia do trzeźwego życia na tle innych grup. Młodzież oceniła program na 5,0

Facebook