Działania profilaktyczne w Gminie Iłowo - Osada

W dniach 12 - 14 maja 2014 roku wspólnie z członkami Teatru Bez Vat z Poznania realizowaliśmy w szkołach i na terenie gminy Iłowo - Osada działania profilaktyczne.

W Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie - Osada, Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu oraz Szkole Podstawowej w Białutach były realizowane programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej, narkomanii, nikotynizmu, przemocy i agresji w szkole oraz przedstawienie interaktywne „Skrzynia skarbów”. Dzieci i młodzież objęto programami profilaktycznymi: „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata” i „Kiszone ogórki”.

Teatr Bez Vat z Poznania współpracujący z naszym ośrodkiem realizuje cykl przedstawień interaktywnych pt. „Zdecydujcie o tej bajce”. Przedstawienie „Skrzynia skarbów” to opowieść o dzieleniu się z innymi…

W Krainie Szubudu wszyscy mieszkańcy byli szczęśliwi i cieszyli się dobrym zdrowiem. Zawdzięczali to temu, że chętnie się ze sobą dzielili. Jednak z powodu intrygi złej czarownicy wszystko się zmieniło. Mieszkańcy krainy zaczęli być skąpi, a przez to źle się czuli i byli nieszczęśliwi. By przywrócić dawną radość w Krainie trafiają do niej dwie siostry. Razem z pomocą dzieci sprawią, że mieszkańcy znów chętnie zaczną się dzielić.

W trakcie przedstawienia dzieci wraz z bohaterami dokonują wyboru, czy warto się dzielić czy nie. Poznają różne sytuacje, w których okaże się, że odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest jednoznaczna.

Niezależnie od wieku, w każdym z nas, ukryty jest agresor. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym jest bardzo intensywny pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie jest ono bardzo plastyczne i podatne na wychowawcze oddziaływanie. Umiejętności jakie dzieci
i młodzież powinny nabyć, żeby nauczyć się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadawalające kontakty z innymi ludźmi należy więc wpajać od najmłodszych lat, aby przejście do nowych obowiązków było miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się
z nauką, zabawą i poznawaniem. Taką propozycją spełniającą powyższe warunki jest program „Radość bez złości”.

Program profilaktyczny dla młodzieży „Bezpieczna szkoła” uczy młodzież budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Ponadto kształtuje w sobie zdolności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji. Młodzież w trakcie zajęć uczy się jak reagować i gdzie szukać pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy i agresji w szkole.

Program profilaktyczny „Tajemnica zaginionej skarbonki” oparty jest na animowanym filmie o tym samym tytule. Film ten jest uniwersalnym przekazem treści profilaktycznych, który można wykorzystywać w odniesieniu do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli). Autorami programu są specjaliści ze stowarzyszenia „Alternatiff” w Warszawie. Obecna wersja programu powstała w wyniku doświadczeń z realizacji w/w programu, jego udoskonaleń i wprowadzania najnowszej wiedzy na temat profilaktyki uzależnień przez realizatorów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Podstawowe cele programu to:

 • przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne).
 • nauka zachowań asertywnych, trening umiejętności mówienia NIE!
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

Program autorski Ewy Masalskiej – Górki i Ryszarda Górki „Kiszone ogórki” oparty jest na bajce profilaktycznej „O zielonym i o ukiszonym ogórku”. Podstawowe cele programu to:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • przesunięcie w stronę dorosłości decyzji o paleniu tytoniu, tych którzy są niezdecydowani;
 • propozycja zmiany decyzji o paleniu tytoniu tym, którzy mają za sobą próby z paleniem;
 • wzmocnienie postaw abstynenckich tych, którzy nie palą tytoniu;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka postaw asertywnych.

Program „Debata” porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież.

Facebook