Raport diagnostyczny problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w Grajewie!

Od wielu lat współpracujemy z Miastem Grajewo realizując działania profilaktyczne obejmujące całość populacji młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Są to działania wieloletnie i całościowe, dzięki czemu można dokonywać analizy zmian zachodzących na terenie miasta.

Na początku października 2013 r. ankieterzy oraz trenerzy z naszego ośrodka zbierali materiały do raportu diagnostycznego problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy dla Miasta Grajewa.

Opracowany przez Ośrodek raport ma charakter diagnozy obejmującej podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotykami oraz przemocą na obszarze miasta w danym roku. Na podstawie zebranych danych i informacji scharakteryzowana zostanie skala zjawisk i problemów w mieście w postaci rzeczowego materiału analitycznego zawierającego opis aktualnego stanu rzeczy. Dokonamy analizę zmian zachodzących w okresie od ostatnio przeprowadzonych badań (poprzedni raport) do chwili obecnej oraz porównamy (w miarę możliwości) z innymi badaniami i z danymi ogólnopolskimi[1]. Wyniki raportu zostaną przedstawione w grudniu 2013 roku.

Kolejny już raz prowadziliśmy w Grajewie szkolenie sprzedawców w formie „Sesji interwencyjno-szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Celem szkolenia było spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy i występujący w roli sprzedawców właściciele:

 • zwracali uwagę na wiek klientów usiłujących kupić alkohol,
 • po powzięciu podejrzeń co do braku uprawnień (niepełnoletność) odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.

Ważnymi elementami szkolenia było:

 • dostarczenie elementarnej wiedzy, jako części motywacji,
 • ćwiczenia praktycznego nabycia podstawowych umiejętności (rozpoznawania wieku, rozmowy z klientem, odmowy),
 • praca nad zmianą własnych postaw wobec używania alkoholu.

Uczestnicy ocenili szkolenie na 5,6 (w skali od 1 do 6). W informacjach zwrotnych jako elementy szczególnie cenne podali:

 • Przypomnienie konsekwencji prawno - karnych.
 • Bardzo ciekawe opisy patologicznych/alkoholowych rodzin.
 • Przykłady opowiadane przez prowadzących.
 • Problemy dzieci w rodzinach alkoholików.
 • Podanie konkretnych przykładów w różnych sytuacjach z różnymi typami osób uzależnionych.
 • Sprzedaż alkoholu nieletnim.
 • Sam przekaz informacji w formie bardzo komunikatywnej, swobodny sposób przekazu i możliwość zabierania głosu i dyskusja.

W tym samym czasie pozostali członkowie zespołu prowadzili w gimnazjach na terenie miasta programy profilaktyczne „Życie w zgodzie i radości” oraz „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.

Analizując przyczyny agresji występującej wśród uczniów bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzinę, szkołę, czynniki genetyczne, szersze środowisko i media.

Program „Życie w zgodzie i radości” uczy budowania więzi duchowej z innymi osobami, doskonali umiejętności interpersonalne, rozwija inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i myślenie. Młodzież podczas programu ćwiczy rozpoznawania uczuć w sobie, radzenie sobie z przejawami negatywnych emocji zmieniając je w pozytywne. Program sprzyja rozwijaniu uczuć empatii, współczucia i tolerancji.

Podczas realizacji programu oprócz zapoznania młodzieży ze specyfiką przemocy, młodzież nabyła umiejętności radzenia sobie z tym zjawiskiem oraz uczyła się mądrej i życzliwej postawy wobec siebie i innych.

Na zakończenie programu przeprowadziliśmy ankietę umożliwiającą diagnozę problemu przemocy domowej oraz agresji i przemocy w szkole.

Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,2

Program „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” początkowo realizowany był w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. Obecnie cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.

Głównym celem programu jest uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (telewizja, komputer, Internet, gry hazardowe, przemoc, sekty itd.).

Program składa się z pięciu etapów które umożliwiają osiągnięcie założonych przez realizatorów celów. Ważnym elementem końcowym programu jest zachęcenie młodzieży do świadomego i aktywnego organizowania sobie czasu wolnego.

Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,5

[1] J. Sierosławski: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Warszawa 2011. Dr J. Sierosławski jest długoletnim pracownikiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który prowadzi na terenie Polski wieloletni program badawczy ESPAD. Badania są prowadzone od 1995 r. i powtarzane co 4 lata.

Facebook