Program profilaktyczny „DEBATA”.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Autor programu Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zakłada możliwość realizacji programu także w grupach podwyższonego ryzyka jako element szerszego i dłuższego oddziaływania.

PROGRAM JEST OPARTY O TRZY STRATEGIE
Są to najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena:

STRATEGIA I – Korekta przekonań normatywnych – jest osią całego programu. Ta strategia jest realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odkrywanie jej wyników, co ujawnia faktyczne, a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie oraz postawy pro – trzeźwościowe.
W ten sposób dochodzi do konfrontacji częstotliwości picia z pojmowaniem abstynencji. Strategia I dotyczy również wyboru zabawy na trzeźwo, burzy stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Pozwala dostrzec alternatywne wzorce zachowań. Przekonanie o wartości trzeźwości wzrasta podczas pracy nad „uchwałami chroniącymi”. Dużym wzmocnieniem postawy abstynencji jest wypowiedź świadka trzeźwości.

STRATEGIA II – Kształtowanie systemu wartości – następuje w momencie ukazania sprzeczności picia z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich.

STRATEGIA III – Wiedza o realnych konsekwencjach – pojawia się w momencie analizy następstw używania narkotyków i alkoholu. Polega także na ukazaniu młodzieży niewidocznych strat rozwojowych dotyczących zwłaszcza kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Wszystkie metody mogące wzmocnić działanie poszczególnych strategii: burza mózgów, drama, praca w małych grupach, dialogowanie.

WALORY PROGRAMU
Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Obecna wersja programu1 znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI?

  • tablica,
  • DVD lub rzutnik multimedialny,
  • odpowiednie warunki przestrzenne (wielkość sali odpowiadająca ilości uczestników),
  • długopisy dla młodzieży,
  • potwierdzenie dla zespołu od dyrekcji szkoły o przeprowadzeniu programu.

Wszelkie szczegóły i warunki spotkania przekaże Państwu lider zespołu. Aby spotkanie przebiegało sprawnie i było owocne, konieczne jest uprzedzenie nauczycieli o charakterze zajęć i ich roli podczas realizacji programu.

Dla kogo jest przeznaczony: uczniowie kl. V - VII
Liczba uczestników: ok. 25 osób (jedna klasa)
Czas trwania programu: 2-3 godziny lekcyjne

1 Jesteśmy zespołem posiadającym uprawnienia do realizacji rekomendowanej wersji programu „DEBATA” z roku 2018/2019.

Facebook