Program profilaktyczny „STOP CYBERPRZEMOCY” – z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży szkół podstawowych

Program profilaktyczny dla uczniów „STOP CYBERPRZEMOCY”[1]

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. Cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.

Cele programu:
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, powinno być wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

W toku zajęć uczniowie dowiadują się:

 • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
 • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje,
 • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
 • jak powinna się zachować ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,
 • jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy,
 • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

Na zakończenie programy uczniowie wypełniają ankietę oceniającą i dopowiadają anonimowo na pytania co umożliwia przeprowadzenie diagnoza problemu cyberprzemocy w badanej grupie.

Metody pracy:

 • Prezentacja filmu.
 • Miniwykłady.
 • Burza mózgów.
 • Praca w grupach.
 • Dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia.

Przeznaczenie: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
Liczba godzin: 2 godz. lekcyjne.
Liczba osób: ok. 25 osób (jedna klasa).

[1] Wypis ze scenariusza zajęć „Stop cyberprzemocy” opracowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.

Facebook