Warsztat „CZAS NA ZMIANĘ” – warsztat dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc domową.

I. Odbiorcy: osoby nadużywające lub uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione (dorośli i dzieci z rodziny alkoholowej), osoby dotknięte przemocą w rodzinie, sprawcy przemocy.

II. Cele:
1. Zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej.
2. Zdobycie wiedzy o rodzinie alkoholowej i współuzależnieniu.
3. Zapoznanie się ze sposobami pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
4. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej.
5. Uświadomienie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie.
6. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
7. Budowania zaufania i wiary w siebie.
8. Nauka werbalizacji stanów emocjonalnych, podkreślających wpływ uczuć na zachowanie i rolę pozytywnego nastawienia.
9. Budowanie postawy otwartości, zlikwidowania lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.
10. Zapoznanie z ideą, procedurą i zadaniami „Niebieskiej Karty”.
11. Dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.
12. Przekazanie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.

Czas trwania szkolenia: ok. 6 godzin
Liczba uczestników: do 25 osób (optymalnie 12-15 osób)