Działania profilaktyczne w Ciechanowie

W dniu 2 października 2013 r. instruktorzy z naszego ośrodka prowadzili działania profilaktyczne w Ciechanowie szkoląc nauczycieli do realizując programu "Cukierki" oraz realizując program profilaktyczny "Debata" wśród młodzieży gimnazjalnej.

Instruktorzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są uprawnieni do prowadzenia warsztatu szkoleniowego dla nauczycieli i wychowawców, realizatorów lub współrealizatorów programu „Wczesna profilaktyka Program Cukierki”. Adresatami programu „Cukierki” są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej).

W czasie warsztatów poruszone były następujące treści:

  • Czym jest profilaktyka i jakie są jej poziomy?
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę o środkach odurzających.
  • Czynniki ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem czynników działających w danej społeczności szkolnej.
  • Czynniki chroniące, znaczenie zainteresowania nauką i tworzenia relacji międzyludzkich.
  • Zapoznanie z treścią bajki.
  • Poznanie i przepracowanie różnych aspektów wychowawczych i profilaktycznych programu z wykorzystaniem metod aktywizujących.
  • Dyskusja nad dostosowaniem programu do zespołów klasowych.
  • Synteza.

Każdy uczestnik warsztatu otrzymał zaświadczenie Fundacji Homo-Homini z Krakowa upoważniające do realizacji programu „Cukierki”.

W tym samym czasie pozostali członkowie zespołu prowadzili w gimnazjach na terenie miasta program profilaktyczny „Debata”. Program porusza problematykę nadużywania alkoholu, alkoholizmu oraz narkomanii. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i używaniu narkotyków w ogóle, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program jest oparty o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości i wiedzy o realnych konsekwencjach. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież.

Młodzież oceniła program w skali szkolnej (1-6) na 5,3

autor zdjęć: Adam Piątek

Facebook