Szkolenie dla nauczycieli „BEZPIECZNA SZKOŁA” mające na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenie dla nauczycieli „BEZPIECZNA SZKOŁA” mające na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmuje również problem alkoholu i narkotyków.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy.

Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej agresji” może kończyć się „agresją ostrą”. Pobłażanie pozornie niewinnej przemocy prowadzi do narastania zachowań agresywnych.

Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości. Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy dzieci starszych i silniejszych wobec dzieci młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania jest działanie profilaktyczne pt. „BEZPIECZNA SZKOŁA”. Powinno ono objąć całą społeczność szkolną (wszystkie klasy, nauczycieli) jak również rodziców. Częścią tych działań jest szkolenie dla nauczycieli pod tym samym tytułem. Szkolenie to jest uzupełnieniem programu profilaktycznego dla młodzieży „Bezpieczna szkoła”, ponieważ szczególnie od zaangażowania nauczycieli w działania po zakończeniu tego programu zależy jego skuteczność.

Cele szkolenia:
1. Zapoznanie nauczycieli ze specyfiką zjawiska przemocy:

 • Przemoc i jej rodzaje.
 • Problem przemocy dzieci wobec dzieci.
 • Czynniki wpływające na agresję dziecka.
 • Przyczyny wchodzenia dzieci w rolę ofiary.
 • Czynniki sprzyjające agresji w szkole.
 • Skąd się biorą agresywne zachowania nastolatków?

2. Przygotowanie nauczycieli do zajmowania się problemem przemocy w szkole:

 • Autorefleksja – własna postawa wobec sprawców i ofiar przemocy.
 • Przemoc nauczycieli wobec uczniów.
 • Wskazówki pomagające rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy.

3. Propozycje działań i wdrażania postaw prospołecznych poprzez uczenie nieagresywnych strategii rozwiązywania problemów.

4. Wypracowanie wspólnego jednolitego systemu oddziaływań wobec przemocy w szkole.

5. Zapoznanie z przyczynami sięgania po alkohol i narkotyki, skutkami, rozpoznawaniem i zapobieganiem narkotyzowaniu się młodzieży.

Metody pracy:

 • Miniwykłady.
 • Burza mózgów.
 • Praca w grupach
 • Dramy.
 • Oglądanie filmu.
 • Kontrolowana dyskusja.

Przeznaczenie: nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Liczba godzin: ok. 2 - 3 godz.
Liczba osób: 20 – 25

Facebook