Program profilaktyczny „BEZPIECZNA SZKOŁA” mający na celu podnieść bezpieczeństwo, oraz likwidować agresję i wymuszenia w szkole. Program dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, szkole i na ulicy. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy.

Przemoc i agresja są zjawiskiem narastającymi, procesem, który zaczyna się od drobnej dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych (kpina, poniżanie, wyśmiewanie), aż do ciężkich przestępstw. Bagatelizowanie tzw. „małej agresji” może kończyć się „agresją ostrą”. Pobłażanie pozornie niewinnej przemocy prowadzi do narastania zachowań agresywnych.

Istnienie zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach nie ulega wątpliwości.
Od kilku lat narasta w polskich szkołach problem przemocy dzieci starszych i silniejszych wobec dzieci młodszych i słabszych. Najważniejsze w tej kwestii jest pytanie o sposoby przeciwdziałania temu zjawisku: Co powinni zrobić dorośli? W jaki sposób szkoła może skutecznie poradzić sobie z tym problemem? Czy jest nadzieja na powodzenie?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania są działania profilaktyczne pt. „BEZPIECZNA SZKOŁA”. Powinny one objąć całą społeczność szkolną (wszystkie klasy, nauczycieli) jak również rodziców. Częścią tych działań jest program profilaktyczny dla młodzieży pod tym samym tytułem.

Program ten przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 10 roku życia.

Cele programu:

 • Zapoznanie młodzieży ze specyfiką zjawiska przemocy.
 • Zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom.
 • Budzenie empatii wśród młodzieży.
 • Uczenie zachowań asertywnych.
 • Promowanie postaw trzeźwościowych – bez alkoholu i narkotyków.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą.

Metody pracy:

 • Miniwykłady.
 • Burza mózgów.
 • Praca w grupach.
 • Dramy.
 • Kontrolowana dyskusja.

Przeznaczenie: uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Liczba godzin: 2 - 3 godz. lekcyjne.
Liczba osób: ok. 30 (jedna klasa).